Start Aktualności Turystyka Kulturowa - nabór referatów

Turystyka Kulturowa - nabór referatów

Ogłaszamy nabór referatów do numeru tematycznego czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”. Numer realizowany jest przy współpracy z Poznańskim Centrum Dziedzictwa.

Temat numeru: Dziedzictwo niematerialne a turystyka

Redaktorzy prowadzący: dr Monika Herkt (PCD), Michał Kępski (PCD, UAM)

Ważnym obszarem współczesnej refleksji na temat funkcjonowania grup i społeczności jest kulturotwórcza rola dziedzictwa niematerialnego. Jego przejawy zauważa się zarówno w obszarze praktyk, wyobrażeń, wiedzy, umiejętności jak i w stale utrzymywanych relacjach wspólnot i grup z własnym otoczeniem, przyrodą oraz historią (Konwencja UNESCO, 2003). Ujmując dziedzictwo, jako zbiór elementów wywodzących się z przeszłości i przekształcanych w teraźniejsze doświadczenia (Ashworth, 2015) do jego niematerialnych przykładów zaliczać można zwyczaje, bajki i legendy, opowieści, przepisy i smaki, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, wiedzę, rzemiosło i różnorodne zachowania świąteczne lub codzienne. Kluczowym czynnikiem w tym kontekście nie jest forma obecności dziedzictwa, ale wyzwanie przekazu międzypokoleniowego. Jego utrzymanie warunkuje i wpływa na ochronę dziedzictwa niematerialnego. Jaką rolę w tym procesie pełni lub powinna pełnić turystyka kulturowa?

W ramach numeru tematycznego czasopisma „Turystyka Kulturowa” zachęcamy do namysłu nad turystycznym potencjałem dziedzictwa niematerialnego i proponujemy refleksję nad obecnością tegoż dziedzictwa materialnego w różnorodnych przejawach turystyki kulturowej. Zachęcamy do przyjrzenia się zarówno obszarom miast, jak i wsi.

Szczególnie zachęcamy do nadsyłania tekstów, które dotyczą takich zagadnień jak:

  • relacja między turystyką kulturową a ochroną dziedzictwa niematerialnego;
  • znaczenie i rola dziedzictwa niematerialnego w kreowaniu produktów turystycznych (studia przypadku lub analizy potencjału);
  • wytwarzanie dziedzictwa niematerialnego przez turystykę kulturową;
  • zarządzanie dziedzictwem niematerialnym w rozmaitych kontekstach i ramach organizacyjnych (m.in. obszarowe koncepcje turystyki zrównoważonej, podmioty koordynujące funkcjonowanie szlaków kulturowych i tras tematycznych, ekomuzea);
  • edukacyjna i kulturotwórcza rola turystyki opartej o dziedzictwo niematerialne;
  • przykłady interpretacji dziedzictwa w obszarze dziedzictwa niematerialnego;
  • globalny i lokalny (indygeniczny) wymiar dziedzictwa niematerialnego;
  • relacje pomiędzy twórcami, zarządcami i odbiorcami atrakcji turystycznych a depozytariuszami (steakholders) dziedzictwa niematerialnego.

 

Zapraszamy do zgłaszania artykułów przekrojowych, teoretycznych, porównawczych lub opisujących konkretne studia przypadku.

Informacje organizacyjne:

Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innym miejscu w całości lub w znaczącej części. Wszystkie artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redaktorów numeru do publikacji muszą otrzymać dwie pozytywne recenzje. Zaakceptowane przez redaktorów materiały prosimy przesyłać w formie elektronicznej za pomocą platformy elektronicznej czasopisma „Turystyka Kulturowa”.

Prosimy zapoznać się z wytycznymi dla Autorów – jedynie artykuły spełniające formalne kryteria będą przesyłane do recenzentów: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/zasady

Punktacja za publikację artykułu w czasopiśmie „Turystyka Kulturowa” w roku 2022 wynosi 40 pkt.

Ważne daty:

Termin nadsyłania abstraktów, zawierających zakres tematyczny planowanego artykułu, problem badawczy, cele oraz metodologię: 15 kwietnia 2022

Termin dopuszczenia abstraktów do numeru tematycznego: 30 kwietnia 2022

Termin nadsyłania gotowych artykułów za pomocą platformy elektronicznej czasopisma: 30 czerwca 2022

Data publikacji: wrzesień 2022

Kontakt:

Michał Kępski: michal.kepski[at]pcd.poznan.pl