A A A

Idea

W realizacji statutowego celu upowszechniania i ochrony dziedzictwa Poznania bliska jest nam idea interpretacji dziedzictwa. Dzięki temu o mieście opowiadamy przystępnym językiem, angażując odbiorców i odbiorczynie oraz odwołując się do ich doświadczeń.

Zaczerpnięta z amerykańskiej praktyki ochrony przyrody koncepcja interpretacji dziedzictwa została opracowana przez Freemana Tildena w 1957 roku. Tilden opublikował wówczas książkę Interpretacja dziedzictwa (oryg. Interpreting Our Heritage), w której zawarł sześć słynnych zasad. Do najważniejszych zaliczamy tę, by odkrywać dziedzictwo, łącząc je z doświadczeniem i osobowością odbiorcy. Chcemy, aby nasza opowieść pobudzała do samodzielnego myślenia, a nie była tylko dyktowaniem i przekazywaniem wiedzy. Interpretacja zwraca naszą uwagę na potrzebę angażowania odbiorców i uwzględniania różnych punktów widzenia. Poprzez takie działania budujemy społeczne przekonanie, że dziedzictwo warto chronić i każdy z nas może wziąć w tym udział.

Interpretację dziedzictwa wykorzystujemy w praktyce

Interpretację dziedzictwa wykorzystujemy w praktyce, tworząc wystawy główne i czasowe, projekty edukacyjne, wydawnictwa turystyczne czy materiały audio i wideo. Spośród szerokiej oferty polecamy na przykład cykl filmów tematycznych Ostrów pod lupą

Badamy i rozwijamy ideę interpretacji dziedzictwa

Pragniemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem na temat interpretacji oraz rozpowszechniać tę ideę wśród osób i instytucji odpowiedzialnych za opiekę nad dziedzictwem i za jego ochronę. W tym celu prowadziły działania pod hasłem „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa”.

Misja

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to miejska instytucja kultury, która opowiada o Poznaniu i jego dziedzictwie. Jesteśmy aktywni w obszarach kultury i turystyki. Czerpiąc z dziedzictwa Poznania, inspirujemy codzienny rozwój społeczny i indywidualny. Działamy wspólnie.

Podstawowe wartości, które uznajemy za ważne w codziennej pracy, to:
• OTWARTOŚĆ – chcemy budować autentyczne, bliskie relacje w atmosferze szacunku i tolerancji zarówno z odbiorcami naszych działań, jak i z innymi instytucjami oraz podmiotami życia społecznego. Współpracujemy i współdziałamy.
• KREATYWNOŚĆ – w swoich działaniach stawiamy na interakcję społeczną, pragniemy tworzyć nowe, wartościowe społecznie i indywidualnie projekty.
• KOMPETENCJA – dzięki wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom zespołu i współpracowników wiemy, jak odpowiedzialnie korzystać z dziedzictwa.
• ODPOWIEDZIALNOŚĆ – w sposób rzetelny i wiarygodny chronimy i pielęgnujemy dziedzictwo Poznania, dbamy o rozwój lokalnych społeczności, mieszkańców miasta, odbiorców naszych projektów. Jesteśmy partnerem godnym zaufania.

#DziedzictwoDlaKlimatu

"Tak samo jak drzewo wyrasta z ziemi, dziedzictwo kulturowe wyrasta z dziedzictwa naturalnego. Jedno z drugim łączy się jak tlen z powietrzem, powietrze z oddechem, wdech z życiem. Innymi słowy: kultura nie istnieje w oderwaniu od natury, analogicznie do człowieka nierozerwalnie związanego z wodą, roślinami, powietrzem i ziemią, i współzależnego od nich. (…) Na liście gatunków zagrożonych wymarciem znajdują się miliony roślin i zwierząt, w tym również człowiek."

Robert Rient

#DziedzictwoDlaKlimatu to hasło, które towarzyszyło nam przez cały 2020 rok i które cały czas jest dla nas ważne. Chcemy działać, by łatwiej było wprowadzać większe i mniejsze zmiany w realny sposób pomagające chronić środowisko. Ale to nie mogą być puste słowa, dlatego od 2020 roku staramy się wprowadzać nowe rozwiązania także u nas, by razem dbać o dziedzictwo i naszą planetę!

Dyskusja o wyborze właśnie tej ścieżki tematycznej na główne zagadnienie 2020 roku trwała w naszym zespole przez kilka miesięcy. Bynajmniej nie z powodu braku przekonania o ważkości tematu. Raczej w wyniku jakiegoś rodzaju rozterki, czy instytucja kultury, której statutowym obszarem działania jest lokalne dziedzictwo kulturowe, może zabierać głos w dyskusji na temat globalnych zmian klimatycznych. Dyskusji, wydawać by się mogło, zarezerwowanej dla środowiska naukowców, polityków, przedsiębiorców, a z grona bliższego naszej branży – muzeów przyrody i historii naturalnej oraz centrów nauki.

Dość szybko jednak początkowe wahanie przerodziło się w absolutne przekonanie, że nie tylko możemy czy powinniśmy, a wręcz musimy zaangażować się w proces wspierania działań mitygacyjnych i adaptacyjnych związanych z globalnym ociepleniem. To nasze etyczne zobowiązanie w myśl społecznej odpowiedzialności instytucji kultury za powierzone jej opiece dziedzictwo.

Realizacja postulatów #DziedzictwoDlaKlimatu przybiera różnorodne formy. Po pierwsze, uznaliśmy, że skutecznym sposobem kształtowania postaw proekologicznych jest dawanie dobrego przykładu – tak powstał zielony „dekalog” PCD. Po drugie, wykorzystując naszą wiedzę, pasję, przestrzeń i zasoby, organizujemy różne projekty, działania i wydarzenia poświęcone szeroko rozumianej edukacji na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy także członkiem Sieci Dziedzictwa Klimatycznego (Climate Heritage Network). Ważnym przykładem naszej działalności na rzecz klimatu jest projekt „Brama otwarta na rzekę"

Mówienie o zmianach i wdrażanie ich w indywidualnych, instytucjonalnych i społecznych zachowaniach traktujemy jako ciągły, samodoskonalący się proces. Staramy się podchodzić do problemu systemowo, włączając tę tematykę w regularną pracę instytucji.